Trovy.sk

Výpočet trov konania

Náhrada za použitie motorového vozidla (vrátane spotreby PHM)

l
km

Náhrada za použitie motorového vozidla vypočítaná podľa § 1 písm. b) Opatrenia MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v spojení s § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Náhrada za stratu času

Náhrada za stratu času - vypočítaná podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb