Trovy.sk

Výpočet trov konania

Zadajte tarifnú hodnotu


Tarifná hodnota
určená podľa § 10 ods. 2 až 6 a § 10 ods. 8 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom k 01.04.2013 (na účely výpočtu súdneho poplatku sa považuje za cenu predmetu konania, resp. hodnotu predmetu sporu)
Tarifná odmena
vypočítaná podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom k 01.04.2013
Súdny poplatok
vypočítaný podľa položky 1, písm. a) zákona SNR č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení účinnom k 01.04.2013 (poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní z návrhu na začatie konania z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu) v prípade, ak nejde o obchodnú vec, je maximálna výška súdneho poplatku 16 596,50 €